info|imshouse.pl| |info|imshouse.pl tel: 517 517 003 Trakt Brzeski 57A, 05-077 Warszawa

Indyvidual projects

Apart from finished building models, we also implement individual projects – both smaller houses for notification (up to 35m2) and larger ones with a building permit.

 

We are able to create a project and implement it in the IMS HOUSE modular technology based on our own idea and guidelines provided by the customer, e.g. in the form of a sketch and photos with inspirations. We can also construct a building on the basis of a project provided by the customer. We adapt such a project to the possibility of producing it in the modular technology. Another solution is to use our ready projects as a base to which we will make changes according to the investor's vision.

Oprócz gotowych modeli budynków realizujemy także indywidualne projekty – zarówno mniejszych domków na zgłoszenie (do 35m2), jak i większych z pozwoleniem na budowę.

 

Jesteśmy w stanie wykonać projekt i zrealizować go w technologii modułowej IMS HOUSE na podstawie własnego pomysłu i wytycznych dostarczonych przez klienta np. w formie szkicu i zdjęć z inspiracjami. Możemy również wykonać budynek na podstawie projektu dostarczonego przez klienta. Taki projekt adaptujemy do możliwości  wyprodukowania go  w technologii modułowej. Kolejnym rozwiązaniem jest wykorzystanie naszych gotowych projektów jako bazy, do której wprowadzimy zmiany według wizji inwestora.

ZAPYTAJ O PRODUKT